Nhân viên hỗ trợ


1. Thêm nhân viên hỗ trợ.

- Nhấn chọn module Liên hệ, chọn menu Nhân viên hỗ trợ
- Nhấn chọn thêm nhân viên hỗ trợ và nhập thông tin theo mẫu:
 • Thuộc bộ phận (1): Kích chọn bộ phận của nhân viên hỗ trợ đang thêm.
 • Họ tên (2): Nhập họ và tên của nhân viên.
 • Hình ảnh (3): Hình ảnh nhân viên.
 • Điện thoại (4): Nhấp số điện thoại của nhân viên.
 • Email (5): Nhập địa chỉ mail của nhân viên.
 • Liên hệ khác (6): Nhập nhân viên hỗ trợ thứ 2.
  • Tên gọi (7): Nhập họ và tên nhân viên hỗ trợ thứ 2.
  • Giá tri (8): Nhập số điện thoại của nhân viên hỗ trợ thứ 2.
  • Thêm nhân viên hỗ trợ khác tại mục (9).
 • Sau khi nhập xong thông tin, nhấn Lưu lại (10).
Selection 102

2. Quản lý nhân viên hỗ trợ.

- Nhấn chọn modile Liên hệ, chọn menu Nhân viên hố trợ.
- Kích chọn bộ phận (1). Web sẽ chuyển đến trang danh sách các nhân viên hỗ trợ của bộ phận đó với các thông tin:
 • Họ và tên (2): Họ và tên nhân viên hỗ trợ.
 • Điện thoại (3): Số điện thoại của nhân viên.
 • Email (3): Địa chỉ mail của nhân viên hỗ trợ.
 • Hoạt động (4): Tình trạng hoạt động của nhân viên hỗ trợ.
- Các thông tin nhân viên hỗ trợ này có thể sửa hoặc xóa (6).
Selection 103
 

3. Hiển thị nhân viên hỗ trợ ra site.

- Đăng nhập hệ thống quản trị của site.
- Nhấn vào biểu tượng được đánh dấu để ra ngoài site.
Selection 001
- Nhấn chọn Bật kéo thả Block
Screenshot from 2017 09 29 08 22 42

- Tiếp tục làm theo hướng dẫn:
- Kích chuột vào biểu tượng 1. Bảng thông tin xuất hiện, bạn nhập các thông tin theo mẫu:
 • Chọn kiểu block (2): Chọn module để bỏ block
 • departmentid (3): 
 • Tên block (4): Nhập tên block
 • URL của tên block (5):
 • Template (6):
 • Vị trí (7): Chọn vị trí hiển thị khối block.
 • Ngày hết hạn (8): Nhập ngày tháng hết hạn cho khối block.
 • Hiển thị trên thiết bị (9): Chọn thiết bị hiển thị khối block
 • Các nhóm được xem (10): Chọn các nhóm thành viên được xem block.
 
Selection 003
 • Áp dụng cho module (1): Tích chọn module gắn khối bloc
 • Nhấn chọn Chấp nhận (2) để hoàn thành.
Selection 004