Gửi phản hồi


- Nhấn chọn module Liên hệ, chọn menu Gửi phản hồi

- Nhập thông tin theo mẫu:
  • Tiêu đề gửi (1): Nhập tên phản hồi.
  • Gửi liên hệ tới mail (2): Nhập địa chỉ mail muốn gửi phản hồi.
  • Nhập nội dung phản hồi vào mục (3).
  • Nhấn chọn Gửi phản hồi (4) để gửi phản hồi đi.
Selection 100