Hướng dẫn quản trị hệ thống trắc nghiệm AZtest

Sử dụng Nhóm đề thi


1. Thêm nhóm đề thi

- Nhấn chọn menu Nhóm đề thi
- Nhập các thông tin vào các trường dữ liệu.

  • Tiêu đề (1): Tên của nhóm đề thi.
  • Liên kết tĩnh (2): cấu hình liên kết URL cho nhóm đề thi, phần này sẽ tự động tạo sau khi nhập xong Tiêu đề, bạn có thể sửa lại hoặc không.
  • Từ khóa (3): Nhập từ khóa cho nhóm đề thi, từ khóa này được hiểu là từ khóa sử dụng khi tìm kiếm.
  • Mô tả (4): Mô tả ngắn gọn về nhóm đề thi.
  • Hình ảnh (5): Chọn ảnh minh họa cho nhóm đề thi khi hiển thị trên danh sách. Thêm ảnh minh họa tại biểu tượng (6), xem hướng dẫn chi tiết tại "Hướng dẫn thêm hình ảnh minh họa cho đề thi"
Giao diện thêm nhóm đề thi mới
Giao diện thêm nhóm đề thi mới
- Sau đó nhấn chọn Cập nhật để lưu thông tin cho nhóm đề thi.

2. Thêm đề thi vào nhóm

Khi thêm đề thi, sau khi nhập Tên gọi đề thi (1), tại khu vực Nhóm đề thi (2) bạn tích chọn nhóm đề thi cho đề thi đang nhập
 
Giao diện chọn nhóm đề thi
Giao diện chọn nhóm đề thi

3. Quản lí nhóm đề thi.

  • Tiêu đề (1): Tên gọi của nhóm đề thi, cuối mỗi tiêu đề hiển thị số lượng đề thi có trong nhóm (2)
  • Mặc định khi thêm mới (3): gồm 2 trạng thái là có và không, mặc định cho phép tích chọn khi ta nhập thêm một đề thi mới vào nhóm.
  • Số liên kết (4): Số đề thi được phép hiển thị liên kết dưới trang khi nhóm đề thi này hiển thị ngoài site.
Danh sách nhóm đề thi
Danh sách nhóm đề thi
- Các nhóm đề thi này có thể sửa hoặc xóa (5)