Quản lý tài khoản đợi kích hoạt


 Tài khoản đợi kích hoạt.

Khi người sử dụng đăng kí làm thành viên theo form thông tin ở ngoài site, tài khoản này sẽ được đưa vào tài khoản đợi kích hoạt.
- Nhấn chọn module Tài khoản, chọn Tài khoản đợi kích hoạt, trang chuyển sang danh sách các tài khoản đợi kích hoạt gồm các thông tin:
  • Tài khoản (1): Tên tài khoản đăng ký.
  • Họ và tên (2): Họ và tên người đăng ký.
  • Email (3): Địa chỉ mail của tài khoản đăng ký.
  • Ngày đăng ký (4): Ngày tài khoản đăng ký thành viên.
  • Chức năng (5):  Admin có thể kích hoạt tài khoản hoặc xóa.
Selection 045
- Bạn có thể tìm kiếm một Tài khoản đợi kích hoạt trong danh sách bằng công cụ Tìm kiếm (6).