Văn bản chờ duyệt


Trong cấu hình module văn bản, bạn tich chọn cho 2 mục:
- Nhóm được phép thêm văn bản
- Kiểm duyệt văn bản của thành viên gửi trước khi hiển thị.
Selection 030

Khi các thành viên thêm một văn bản mới ở ngoài site, văn bản này sẽ được đưa vào danh sách văn bản chờ duyệt với các thông tin:
  • STT (1): Số thứ tự của văn bản chờ duyệt
  • Số, ký hiệu (2): Số, ký hiệu của văn bản chờ duyệt.
  • Tiêu đề (3): Tên văn bản chờ duyệt.
  • Loại văn bản (4): Loại văn bản chờ duyệt.
  • Ngày ban hành (5): Ngày ban hành của văn bản chờ duyệt.
  • Hoạt động (6): Tình trang hoạt động của văn bản chờ duyệt.
- Các văn bản chờ duyệt này sẽ được admin duyệt, sửa hoặc xóa (7).
- Có thể tìm kiếm văn bản chờ duyệt bằng công cụ Tìm kiếm (8).
Selection 085