Quản lý menu Nhóm văn bản


1. Thêm nhóm văn bản.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Nhóm văn bản
- Chọn Thêm nhóm văn bản và nhập thông tin theo hướng dẫn:
  • Tiêu đề (1): Nhập tên cho nhóm văn bản.
  • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này tự động tạo sau khi  nhập xong tiêu đề. Bạn có thể sửa lại hoặc không.
  • Ghi chú (3): Nhập ghi chú cho nhóm văn bản.
- Nhập xong thông tin nhấn chọn Lưu lại (4) để lưu thông tin. 
Selection 044

2. Quản lý nhóm văn bản.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Nhóm văn bản
- Danh sách các nhóm văn bản xuất hiện với các thông tin:
  • Tiêu đề (1): Tên của nhóm văn bản.
  • Ghi chú (2): Ghi chú của nhóm văn bản.
  • Hoạt động (3): Tình trạng hoạt động của nhóm văn bản.
- Các nhóm văn bản có thể sửa hoặc xóa (4).
- Ta có thể tìm kiếm nhóm văn bản bằng công cụ Tìm kiếm (5).
Selection 045