Quản lý menu Người ký văn bản


1. Thêm người ký văn bản.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Người ký văn bản
- Chọn Thêm người ký văn bản, nhập dữ liệu theo hướng dẫn:
  • Tiêu đề (1): Nhập tên người ký văn bản.
  • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này tự động tạo sau khi nhập xong tiêu đề. Bạn có thể sửa lại hoặc không.
  • Cơ quan ban hành (3): Nhập tên cơ quan ban hành văn bản.
  • Chức vụ (4): Nhập chức vụ của người ký văn bản.
- Nhập xong dữ liệu nhấn Lưu lại (5) để lưu thông tin.
Selection 043

2. Quản lý menu người ký văn bản.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Người ký văn bản
- Danh sách người ký văn bản xuất hiện với các thông tin.
  • Tiêu đề (1): Tên người ký văn bản.
  • Cơ quan ban hành (2): Tên cơ quan ban hành văn bản.
  • Chức vụ (3): Chức vụ của người ký văn bản.
  • Hoạt động (4): Tình trạng hoạt động của người ký văn bản.
- Người ký văn bản này có thể sửa hoặc xóa (5)
- Ta có thể tìm kiếm tên người ký văn bản bằng công cụ Tìm kiếm (6).
Selection 042