Quản lý menu chức vụ


1. Thêm chức vụ.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Chức vụ
- Chọn Thêm chức vụ và nhập thông tin:
  • Tiêu đề (1): Nhập tên chức vụ.
  • Ghi chú (2): Nhập ghi chú cho chức vụ.
- Nhấn chọn Lưu lại (3) để lưu chức vụ.
Selection 088

2. Quản lý menu chức vụ.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Chức vụ
- Trang chức vụ xuất hiện với các thông tin:
  • Tiêu đề (1): Tên chức vụ.
  • Ghi chú (2): Ghi chú cho tiêu đề
  • Hoạt động (3): Tình trạng hoạt động của chức vụ.
- Các chức vụ này có thể sửa hoặc xóa (4).
- Ta có thể tìm kiếm chức vụ bằng công cụ Tìm kiếm (5).
Selection 040