Quản lý loại văn bản


1. Thêm loại văn bản.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Loại văn bản
- Nhấn chọn Thêm loại văn bản và nhập thông tin theo mẫu:
  • Tiêu đề (1): Nhập tên loại văn bản.
  • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này tự động tạo sau khi nhập xong tiêu đề. Bạn có thể sử lại hoặc không.
  • Thuộc  loại văn bản (3): Tích chọn loại văn bản (văn bản chính hoặc văn bản con).
  • Ghi chú (4): Nhập chi chú cho loại văn bản.
- Nhập xong dữ liệu nhấn Lưu lại (5) để lưu loại văn bản.
Selection 036
 

2. Quản lý loại văn bản.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Loại văn bản.
- Danh sách loại văn bản xuất hiện với các thông tin:
  • (1): Số thứ tự của loại văn bản.
  • Loại văn bản (2): Tên loại văn bản, sau tên loại văn bản có số lượng văn bản con của loại văn bản đó.
  • Ghi chú (3): Ghi chú của loại văn bản đó.
  • Ngày mới (4): Số ngày hiển thị loại văn bản mới trên site.
  • Hoạt động (5): Tình trạng hoạt động của loại văn bản đó.
- Các loại văn bản này có thể sửa hoặc xóa (6)
Selection 037