Theo dòng sự kiện


1. Thêm bài viết theo dòng sự kiện.

- Nhấn chọn module Tin tức, chọn menu Theo dòng sự kiện.
- Nhập đầy đủ thông tin vào form của trang:
  • Tiêu đề (1): Nhập tên của sự kiện.
  • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này sẽ tự động tạo sau khi nhập xong tiêu đề, bạn có thể sửa lại hoặc không.
  • Hình ảnh minh họa (3): Chọn hình ảnh minh họa cho sự kiện khi hiển thị ngoài site. Cách thêm hình ảnh minh họa xem chi tiết tại bài viết "Hướng dẫn thêm hình ảnh minh họa cho đề thi".
  • Từ khóa (4): Nhập từ khóa cho sự kiện. Từ khóa này dùng khi sử dụng công cụ tìm kiếm.
  • Miêu tả (5): Miêu tả ngắn gọn về sự kiện.
- Sau khi nhập xong, nhấn chọn Lưu thay đổi (6) để lưu sự kiện.
Selection 063

2. Quản lý Theo dòng sự kiện.

Nhấn chọn menu Theo dòng sự kiện, trang sẽ chuyển đến danh sách các dòng sự kiện đã có trên trang với các thông tin như sau:
  • Vị trí (1): Vị trí thứ tự của nhóm sự kiện.
  • Tiêu đề (2): Tên của dòng sự kiện. Sau mỗi tên của dòng sự kiện sẽ hiển thị số bài viết theo dòng sự kiện đó.
  • Miêu tả (3): Miêu tả ngắn gọn về dòng sự kiện.
- Các dòng sự kiện này có thể sửa hoặc xóa (6) bởi admin. 
Selection 064