Quản lý chuyên mục


1. Quản lý chuyên mục.

Nhấn chọn module Tin tức, chọn menu Quản lý chuyên mục, lúc này website sẽ tự động chuyển đến trang danh sách chuyên mục của Websit với các thông tin:
 • Vị trí (1): Vị trí của chuyên mục.
 • Tiêu đề (2): Tên chuyên mục.
 • Hiển thị trang chủ (3): Chọn tình trạng hiển thị của chuyên mục tại trang chủ: có hoặc không.
 • Số liên kết (4): Số lượng bài viết liên kết cho chuyên mục.
 • New (5): Chọn số lượng bài viết mới cho chuyên mục khi hiển thị ngoài site.
 • Cách thể hiện chuyên mục: Chọn cách thể hiện cho chuyên mục.
  • Danh sách, mới lên trên: Các bài viết trong chuyên mục hiển thị dưới dạng danh sách và bài mới nằm trên cùng.
  • Danh sách, cũ lên trên: Các bài viết trong chuyên mục hiển thị theo danh sách và bài mới nằm dưới cùng.
  • Theo tiêu đề, mới lên trên: Các bài viết trong chuyên mục hiển thị theo tiêu đề và bài mới nằm trên cùng.
  • Theo tiêu đề, cũ lên trên: Các bài viết trong chuyên mục hiển thị theo tiêu đề và bài mới nằm dưới cùng.
  • Theo lưới, mới lên trên: Các bài viết trong chuyên mục hiển thị theo dạng lưới ( gồm các cột và hàng), bài viết mới nằm trên cùng.
  • Theo lưới, cũ trên cùng: Các bài viết trong chuyên mục hiển thị theo dạng lưới (gồm các cột và hàng), bài viết mới nằm dưới cùng.
 • Chức năng (7): Sửa và xóa các chuyên mục.
Selection 060

2. Thêm chuyên mục

- Để thêm chuyên mục mới, nhấn chọn menu Quản lí chuyên mục, chọn Thêm chuyên mục
- Nhập đầy đủ thông tin cho trang:
 • Tiêu đề (1): Nhập tên cho chuyên mục.
 • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này sẽ tự động tạo sau khi nhập xong Tiêu đề, bạn có thể sửa lại hoặc không.
 • Tùy chỉnh tiêu đề site (3):
 • Thuộc chuyên mục (4): Chọn thuộc tính cho chuyên mục.
  • Là chuyên mục chính: Chuyên mục chính của trang.
  • Là chuyên mục con: 
 • Từ khóa (5): Nhập từ khóa tìm kiếm cho chuyên mục.
 • Miêu tả (6): Miêu tả ngắn gọn về chuyên mục.
 • Hình ảnh (7): Chọn hình ảnh minh họa cho chuyên mục khi hiển thi trên site.
Selection 058

- Tương tự cho các nội dung tiếp theo:
 • Các nhóm được xem chi tiết bài viết (1): Tích chọn các nhóm thành viên được quyền xem bài viết trong chuyên mục.
 • Nội dung chi tiết (2): Nhập nội dung cho chuyên mục.
 • Hiển thị nội dung chi tiết khi xem chủ đề (3): Tích chọn cách hiển thị nội dung chi tiết khi xem chủ đề.
  • Không hiển thị: Không hiển thị nội dung khi xem chủ đề.
  • Hiển thị tại trang số 1 của chủ đề: Nội dung hiển thị tại trang số 1 khi xem chủ đề.
  • Hiển thị ở tất cả các trang của chủ đề: Nội dung hiển thị ở tất cả các trang khi xem chủ đề.
 • Hiển thị các Block phụ (4): Tích chọn nếu cho phép hiển thị các block phụ.
  • Block bên trên chuyên mục: Block phụ sẽ hiển thị phía trên của chuyên mục.
  • Block bên dưới chuyên mục: Block phụ sẽ hiển thị bên dưới chuyên mục.
 
Selection 059
Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn chọn Lưu thay đổi để lưu chuyên mục.