Phân quyền quản lý


1. Quản lý phân quyền

Muốn phân quyền quản lí trước hết bạn phải cấp quyền quản lý module cho tài khoản đó.
- Nhấn chọn module Tin tức, chọn menu Phân quyền quản lý. 
- Bảng phân quyền quản lý sẽ xuất hiện với các thông tin:
 • Userid (1): Thứ tự tài khoản quản lý.
 • Tài khoản (2): Tên tài khoản được phân quyền.
 • Họ vá tên (3): Họ tên tài khoản.
 • Email (4): Địa chỉ mail của tài khoản.
 • Quyền hạn (5): Quyền hạn tài khoản được phân.
- Quyền hạn đã phân có thể được sửa lại (6)
Selection 070

2. Sửa quyền hạn

Để sửa quyền hạn cho tài khoản, bạn nhấn chọn Sửa quyền hạn. Bạn tích chọn quyền hạn (1) cho tài khoản:
 • Quản lý chuyên mục : Tích chọn quyền hạn cho tài khoản với từng chuyên mục của bài viết (2).
  • Tạo bài viết (3): Quyền tạo bài viết cho chuyên mục.
  • Duyệt bài viết (4): Quyền duyệt bài viết cho chuyên mục.
  • Đăng bài viết (5): Quyền đăng bài viết cho chuyên mục.
  • Sửa bài viết (6): Quyền sửa bài viết của chuyên mục.
  • Xóa bài viết (7): Quyền xóa bài viết của chuyên mục.
  • Quản lý chuyên mục (8): Quyền quản lý toàn chuyên mục.
 • Quản lý module
 • Toàn quyền module
- Sau khi sủa xong bạn nhấn chọn Lưu thay đổi (9)
Selection 071