Nguồn tin


1. Thêm nguồn tin.

- Nhấn chọn module Tin tức, chọn menu Nguồn tin.
- Nhập đầy dủ thông tin theo form:
  • Tiêu đề (1): Tên trang website của nguồn tin.
  • Website nguồn tin (2): Nhập địa chỉ trang website của nguồn.
  • Logo nguồn tin (3): Nhập logo của nguồn tin, hình ảnh logo của nguồn tin.
-  Nhấn chọn Lưu thay đổi (4) để lưu thông tin.
Selection 068

2. Quản lí nguồn tin.

Khi nhấn chọn Menu Nguồn tin, Danh sách các nguồn tin của trang hiển thị với các thông tin:
  • Vị trí (1): Vị trí thứ tự của nguồn tin.
  • Tiêu đề (2): Tên trang web của nguồn
  • Website của nguồn (3): Địa chỉ trang web của nguồn tin.
- Các nguồn tin này có thể sửa hoặc xóa (4).
Selection 069