Quản lý chủ đề


1. Thêm chủ đề

- Nhấn chọn module Quản lý chủ đề
- Nhập thông tin đầy đủ vào trang dữ liệu theo hướng dẫn:
 • Tên chủ đề (1): Nhập tên của chủ đề.
 • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tên chủ đề, phần này sẽ tự động tạo sau khi nhập xong Tên chủ đề, bạn có thể sửa lại hoặc không.
 • Mô tả (3): Nhập mô tả ngắn gọn về tên chủ đề.
 • Thuộc chủ đề (4): Chọn chủ đề chính hoặc chủ đề con của một chủ đề chính nào đó.
 • Quyền xem mô tả (5): Kích chọn nhóm thành viên có quyền được xem mô tả chủ đề.
 • Quyền xem trực tuyến (6): Kích chọn nhóm thành viên được xem trực tuyến
Selection 083
 
 • Quyền tải file (1): Kích chọn nhóm thành viên được phép tải file của chủ đề.
 • Ai được thêm file (2): Kích chọn nhóm thành viên được phép thêm file cho chủ đề.
Selection 084


- Nhập xong dữ liệu nhấn Lưu lại (3) đề lưu chủ đề.

2. Quản lý chủ đề.

Sau khi thêm chủ đề, web sẽ có danh sách chủ đề chính với các thông tin:
 • Vị trí (1): Vị trí của chủ đề.
 • Tên chủ đề (2): Tên của chủ đề chính. Sau tên chủ đề chính sẽ có số lượng chủ đề con có trong chủ đề chính đó.
 • Thuộc chủ đề (3): Tính chất chủ đề.
 • Cách thể hiện (4): Cách thể hiện của chủ đề trên trang.
 • Số liên kết (5): Số chủ đề liên kết.
 • Hoạt động (6): Tình trạng hoạt động của chủ đề.
 • Chức năng (7): Sửa hoặc xóa chủ đề.
Selection 081