Thêm bộ phận


- Nhấn chọn module Liên hệ, chọn menu Các bộ phận.
- Nhấn chọn Thêm bộ phận và nhập các thông tin theo hướng dẫn:

 • Tên bộ phận (1): Nhập tên cho bộ phận muốn thêm.
 • Liên kết tĩnh: Cấu hình liên kết URL cho tên bộ phận, phần này tự động tạo sau khi nhập xong tên bộ phận. Bạn có thể sửa hoặc không.
 • Hình ảnh (3): Chọn hình ảnh minh họa cho bộ phận khi hiển thị trên trang.
 • Điện thoại (4): Nhập số điện thoại của bộ phận.
 • Fax (5): Nhập số fax của bộ phận.
 • Email (6): Nhập địa chỉ mail của bộ phận.
 • Địa chỉ (7): Nhập địa chỉ của  bộ phận.
 • Liên hệ khác (8): Nhập các liện hệ khác cho bộ phận
  • Tên, số điện thoại của cá nhân chịu trách nhiệm cho bộ phận.
  • Kích chọn mục (9) đề thêm liên lạc khác cho bộ phận. 
Selection 094