Nội dung thông báo


1. Thêm thông báo mới.

- Nhấn chọn module Liên hệ, chọn menu Nội dung thông báo. Bạn nhìn thấy các thông báo trước đây của web.
- Để thêm nội dung thông báo bạn nhấn chọn mục Sửa.

Selection 096

- Nhập nội dung thông báo mới (1). Sau khi nhập xong chọn Lưu lại (2) để đăng thông báo mới.

Selection 101

 

2. Hiển thị thông báo ở site.

Khi thêm thông báo mới, thông báo này sẽ được hiển thị ở ngoài site mục Liên hệ như hình .
Selection 006