Quản lý bài viết giới thiệu


Khi nhấn chọn module giới thiệu trên trang sẽ có danh sách các bài viết đã đăng với thông tin cụ thể:

  • Thứ tự (1): Thứ tự bài viết.
  • Tên bài viết (2): Tên bài viết.
  • Thời gian đăng (3): Thời gian đăng bài viết.
  • Cập nhật lần cuối (4): Thời gian cập nhật lần cuối của bài viết.
  • Trạng thái (5): Trạng thái hoạt động của bài viết.
  • Chức năng (6): Sửa và xóa bài viết đã đăng.
Selection 089