Cấu hình Module


- Nhấn chọn module Giới thiệu, chọn menu cấu hình.
- Nhập thông tin theo mẫu;
  • Phương án hiển thị bài viết (1): Chọn cách hiển thị cho bài viết
    • Một bài viết chính: Trên trang chỉ hiện thị một bài viết chính.
    • Danh sách các bài viết: Trên các hiện danh sách các bài viết.
  • Số bài viết hiển thị trên một trang (2): Nhập số lượng bài viết hiển thị trên một trang ngoài site.
  • Số bài viết liên quan (3): Nhập số bài viết lien quan khi hiển thị ngoài site.
  • Khi đăng bài mới sẽ lên đầu tiên (4): Nếu tích chọn, bài viết mới sẽ được đăng lên trên.
  • Facebook App ID (5): Nhập App để kết nối web với mạng xã hội facebook.
  • Cho phép copy bài viết (6): Nếu tích chọn, bài viết sẽ được phép copy.
- Nhập xong dữ liệu, nhấn lưu cấu hình (7).
Selection 104