Để trở thành gia sư giỏi hãy nắm chắc kiến thức Toán Tiểu học trong bài viết sau

Thứ sáu - 21/12/2018 01:24
Trở thành gia sư là một việc đơn giản nhưng để là một gia sư giỏi thì trước hết bạn phải có kiến thức chuyên môn tốt. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn nắm chắc được những kiến thức của bộ môn toán tiểu học cũng như những tiêu chí để trở thành gia sư dạy Toán giỏi, hãy cùng tìm hiểu để trau dồi thêm cho bản thân.
Nắm chắc kiến thức Toán tiểu học để trở thành gia sư giỏi
Nắm chắc kiến thức Toán tiểu học để trở thành gia sư giỏi
1. Hệ thống kiến thức toán Tiểu học
1. TÌM SỐ CHƯA BIẾT (tìm x)
Tìm số hạng của tổng:   x + a = b hoặc a + x = b x = b – a
Tìm số bị trừ: x – a = b x = b + a
Tìm số trừ: a – x = b x = a – b
Tìm thừa số của tích: x × a = b hoặc a × x = b x = b : a
Tìm số bị chia: x : a = b x = b × a
Tìm số bị chia: a : x = b x = a : b
 
2. MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
DẠNG
 

GHI NHỚ

TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG


 
Số trung bình cộng = Tổng các số : Số các số hạng
TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ  

Cách 1. Tìm số bé trước
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = Tổng – Số bé Hoặc
số lớn = Số bé + Hiệu

Cách 2. Tìm số lớn trước
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Số bé = Tổng – Số lớn Hoặc
số bé = Số lớn – Hiệu
TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
 • Vẽ sơ đồ

 • Tìm tổng số phần bằng nhau

 • Tìm giá trị 1 phần (Tổng hai số chia cho tổng số phần)

 • Tìm số bé, số lớn

 

TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

 • Cách 1. Rút về đơn vị

 • Cách 2. Tìm tỉ số

TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
1. Tìm tỉ số phần trăm của hai số  
 • Tìm thương của hai số đó.
 • • Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.
2. Tìm a% của b Lấy b chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy a nhân với b rồi chia cho 100
3. Tìm một số biết m% của nó là n Lấy n chia cho m rồi nhân với 100 hoặc lấy n nhân với 100 rồi chia cho m
TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
1. Tìm vận tốc v là vận tốc; s là quãng đường; t là thời gian v = s : t
2. Tìm quãng đường s = v × t
3. Tìm thời gian t = s : v
 
3. BIỂU THỨC CHỨA CHỮ
 

• a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.

• Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c

 
4. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN
PHÉP CỘNG
PHÉP TRỪ
PHÉP NHÂN PHÉP CHIA
 

a + b = c

a, b là số hạng

c là tổng

 

a – b = c

a là số bị trừ

b là số trừ

c là hiệu

 

a × b = c

a, b là thừa số

c là tích

 

a : b = c (dư r)

a là số bị chi

ab là số chia

c là thương

r là số dư(r < b)

 
5. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
TÍNH CHẤT CỦA PHÉP TÍNH CỘNG NHÂN
GIAO HOÁN a + b = b + a a × b = b × a
KẾT HỢP (a + b) + c = a + (b + c) (a × b) × c = a × (b × c)
 • Nhân một số với một tổng: a × (b + c) = a × b + a × c

 • Nhân một số với một hiệu: a × (b – c) = a × b – a × c

 • Chia một số cho một tích: a : (b × c) = (a : b) : c

 • Chia một tích cho một số: (a × b) : c = (a : c) × b (a chia hết cho c)

 
6. DẤU HIỆU CHIA HẾT
CHIA HẾT CHO DẤU HIỆU
2 Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8
5 Các số có chữ số tận cùng là 0; 5
9 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9
3  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3
 
7. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ
1. Nếu trong biểu thức không có dấu ngoặc đơn, mà chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân, phép chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
2. Nếu trong biểu thức không có dấu ngoặc đơn, mà có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước rồi cộng, trừ sau.
3. Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc đơn thì ta thực hiện các phép tính có trong dấu ngoặc đơn trước (theo thứ tự như quy tắc 1, 2).
 
8. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO
  km hm dam m dm cm mm
ĐỘ DÀI 1km= 10hm 1hm = 10 dam = km 1dam= 10m= hm 1m= 10dm= dam 1dm= 10cm= m 1cm= 10mm= dm 1mm= cm
  Tấn Tạ  Yến  kg hg dag g
KHỐI LƯỢNG 1 tấn= 10 tạ 1 tạ= 10 yến= tấn 1 yến= 10kg= tạ 1kg= 10hg= yến 1hg= 10dag= kg 1dag= 10g= hg 1g= dag

Hai đơn vị đo độ dài (hoặc khối lượng liền nhau) :

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.

– Đơn vị bé bằng đơn vị lớn

  km2 hm2 = ha dam2 m2 dm2 cm2 mm2
DIỆN TÍCH 1km= 100hm2 1hm2= 100dam2= km2

1dam2= 100m2= hm2

1m2= 100dm2= dam2 1dm2= 100cm2= m2 1cm2= 100mm2= dm2 1mm2= cm2

Hai đơn vị đo diện tích liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé.

– Đơn vị bé bằng đơn vị lớn

  m3 dm3 cm3
THỂ TÍCH 1m3 = 1000dm3 = 1000000cm3 1dm3 = 1000cm3 = m3  

1cm3 = dm3

• Hai đơn vị đo thể tích liền nhau:                          • 1dm3 = 1l

– Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé.

– Đơn vị bé bằng đơn vị lớn.

 
9. CÔNG THỨC HÌNH HỌC
  HÌNH VẼ – KÍ HIỆU CHU VI DIỆN TÍCH
HÌNH CHỮ NHẬT hinh chu nhat  

P = (a + b) × 2

Chu vi bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

 

S = a × b

Diện tích bằng chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).

HÌNH VUÔNG hinh vuong  

P = a × 4

Chu vi bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

 

S = a × a

Diện tích bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó

HÌNH BÌNH HÀNH hinh binh hanh  

P = (a + b) × 2

Chu vi bằng tổng hai cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

 

S = a × h

Diện tích bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

HÌNH THOI hinh thoi  

P = a × 4

Chu vi bằng độ dài cạnh nhân với 4.

 

S = (d1 x d2)/2

Diện tích bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2(cùng một đơn vị đo).

HÌNH TAM GIÁC hinh tam giac Chu vi bằng tổng độ dài các cạnh (cùng một đơn vị đo).  

S = (a x h)/2

Diện tích bằng độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2(cùng một đơn vị đo).

HÌNH THANG hinh thang Chu vi bằng tổng độ dài các cạnh (cùng một đơn vị đo).
 

S = h x (a + b/2)

Diện tích bằng độ dài hai đáynhân với chiều cao rồi chia cho2 (cùng một đơn vị đo)

HÌNH TRÒN hinh tron
 

C = d × 3,14 hoặc C = r × 2 × 3,14

Chu vi bằng đường kính nhân với số 3,14 (hoặc bằng 2 lần bán kính nhân với số 3,14).

S = r × r × 3,14 Diện tích bằng bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14
 
HÌNH VẼ – KÍ HIỆU DIỆN TÍCH THỂ TÍCH
    XUNG QUANH TOÀN PHẦN  
HÌNH LẬP PHƯƠNG hinh lap phuong
 

Sxq = Sm × 4

Diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân với 4

 

Stp = Sm × 6 Diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân với 6.

 
V = a × a × a Thể tích bằng cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh.
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT hinh hop chu nhat
 

Sxq = P × h

Diện tích xung quanh bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị).

 

Stp = Sxq + Sđ × 2 Diện tích toàn phần bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

V = a × b × h Thể tích bằng chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)

2. Các tiêu  chí trở thành gia sư dạy Toán giỏi

 • Gia sư Toán giỏi Tiểu học cần phải có kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm chắc chắn: Khi bạn có kinh nghiệm và kiến thức tốt thì việc trở thành gia sư Toán giỏi Tiểu học không còn là vấn đề khó. Việc truyền đạt, hướng dẫn các em sẽ trở nên đơn giản hơn. Gia sư giỏi Toán Tiểu học có thể uốn nắn các em từ những bước cơ bản nhất, đi từ chương trình dễ tới chương trình khó tùy thuộc vào khả năng nhận thức và lực học của các em học sinh. Chắc chắn phụ huynh sẽ cảm thấy tin tưởng và các em có thể tiếp thu dễ dàng và yêu thích môn Toán hơn. Để làm được điều này bạn phải thường xuyên trau dồi kiến thức, cập nhật những dạng bài tập mới, thay đổi hình thức học tập và kiểm tra. Ví dụ bạn có thể lồng ghép các trò chơi vào quá trình học để vừa kiểm tra kiến thức vừa kích thích học sinh Tiểu học cảm thấy hứng thú, vui vẻ hơn.

 • Soạn chương trình, giáo án cụ thể, khoa học và sát kiến thức: Giáo án là vũ khí quan trọng giúp bạn định hướng được ngày hôm nay cần dạy những gì, bài tập ra sao và nội dung các em cần được bổ sung và tiếp nhận như thế nào? Dù là dạy gia sư nhưng việc soạn giáo án cho từng tiết học cũng cho thấy bạn làm việc logic, có kế hoạch. Nhờ vậy bạn có thể ghi điểm với phụ huynh bằng cách làm việc cẩn thận, chuyên nghiệp như vậy.

 • Đáp ứng nhu cầu của học sinh: Độ tuổi của học sinh Tiểu học sẽ rất tò mò với thế giới xung quanh, vì vậy ngoài những kiến thức của môn học thì các em sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi về những lĩnh vực khác. Vì vậy việc gia sư hiểu được nhu cầu của học sinh là gì, về tâm lý, về kiến thức hay nhu cầu xã hội của học sinh sẽ giúp thu hẹp khoảng cách hơn. Càng đáp ứng được nhu cầu nhiều thì quá trình truyền đạt và lĩnh hội kiến thức sẽ càng thành công bấy nhiêu. Chính vì vậy 1 gia sư ngoài giúp các em mở mang kiến thức, còn phải là 1 người bạn bên cạnh, chia sẻ tâm lý với các em, hiểu được những ưu điểm, khuyết điểm và kiên trì giảng giải cho các em để các em luôn cảm thấy được động viên, được tạo bước đà phấn đấu tốt hơn. Thông qua việc trả lời những câu hỏi của các em bạn có thể linh động lồng ghép kiến thức Toán học vào để các em dễ dàng hiểu hơn.

  gia su toan 2
  Các tiêu chí trở thành gia sư dạy toán giỏi
 • Theo sát tiến độ học tập của các em và có phương pháp dạy hiệu quả: Phụ huynh luôn muốn con mình tiến bộ lên từng ngày nên gia sư Toán cũng phải đảm bảo được chất lượng tốt nhất. Chính vì thế 1 gia sư Toán giỏi cần phải nắm được kiến thức của các em đang ở mức nào để có biện pháp khắc phục hay phát huy. Ngay từ những buổi dạy đầu tiên, bạn nên cho học sinh làm những bài kiểm tra nhỏ để biết được kiến thức về Toán học mà các em đang có. Gia sư Toán có thể sáng tạo phương pháp dạy Toán thông qua các trò chơi, các bài tập thực tế hoặc cho các em học bằng cách trải nghiệm để có thể giúp các em thấy hứng thú, yêu thích môn toán và tự tin hơn. Mỗi lớp chương trình toán lại khác nhau, nếu các em thiếu sót kỹ năng làm bài, hoặc chưa áp dụng được việc tính toán, thì gia sư nên bổ sung và hướng dẫn các em từng bước tới khi các em cảm thấy hiểu.

 • Gia sư giỏi Toán Tiểu học luôn kiên trì và tâm lý: Ở giai đoạn Tiểu học, các em thường rất nhạy cảm, dễ thay đổi theo các tác động xung quanh. Đôi khi các em có thể ham chơi, không tập trung và đòi hỏi sự nhẹ nhàng. Một gia sư cần phải hiểu được những suy nghĩ và tính cách của các em để có thể chia sẻ và tìm ra cách giảng dạy tốt nhất. Ngoài ra sự kiên trì thì tâm lý cũng là một yếu tố cần thiết, giáo viên cần có lòng yêu thương trẻ và tâm huyết đối với công việc mình đang làm. Chắc chắn với lòng nhiệt huyết của mỗi thầy cô chúng ta sẽ là bước đà quan trọng giúp các thế hệ con trẻ học tập tốt hơn
  Trên đây là tổng hợp những kiến thức Toán học cũng như những tiêu chí để trở thành một gia sư Toán học giỏi. Hy vọng rằng bài viết trên đây của AZtest sẽ giúp cho công việc gia sư của bạn thành công hơn.
  >>>Xem thêm: Dạy gia sư tiếng Anh cho người đi làm cần chuẩn bị những gì?
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AZtest là hệ thống tạo lập website thi trắc nghiệm trực tuyến do CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NGUỒN MỞ THUẬN ĐỨC phát triển. Với AZtest, người dùng có thể dễ dàng sở hữu một website tổ chức ôn tập, thi trắc nghiệm trực tuyến hoàn toàn miễn phí, độc lập, được cá nhân hóa theo yêu cầu của người quản trị.
  Liên hệ 02336.270.610 - 0905.908.430 (hotline 24/7) hoặc Fanpage https://fb.me/aztest.vn để được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ kỹ thuật viên của AZtest.

 

Nguồn tin: Tổng hợp

Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào từ AZtest, hãy để lại email ngay bên dưới!

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn