Mình có gợi ý như thế này không biết thế nào admin nhỉ

 Đề xuất - Góp ý

Mình có gợi ý như thế này không biết thế nào admin nhỉ.
- Khi học sinh click vào "Bắt đầu làm bài" thì hệ thống yêu cầu nhập một số thông tin cơ bản như:
Ví dụ:
+ Học và tên:
+ Đang học lớp(hiện dạng list danh sách cho học sinh chọn):
+ Địa chỉ email:
- Sau khi học sinh làm bài xong click vào "Nộp bài". Thì hệ thống tự gửi kết quả của học sinh về địa chỉ email của người của GV dạy mình.
- Trong quá trình tạo bài kiểm tra thì có phần admin có thể nhập địa chỉ email của từng GV tương ứng lớp mình đang dạy.
(Việc làm này có thể giúp cho GV dạy các lớp khác nhau nhận kết quả bài làm của HS lớp mình)
---Xin cảm ơn #AZtest :)---

https://www.facebook.com/groups/aztest.vn/permalink/564386920592797/
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận