Đề xuất về thời gian làm bài

 Đề xuất - Góp ý

Vấn đề 1: Nhiều khi muốn tổ chức cuộc thi, nhưng mình bị vướng chỗ thời gian vì người vào trước, người vào sau.
Nên anh chị có thể thêm chức năng giới hạn thời gian vào làm bài. Trong 15p hoặc bao nhiêu phút đầu sẽ vào được đề thi, sau đó không vào làm được nữa.
Những ai đã vào trong 15p đó sẽ làm và nộp bài bình thường.

Vấn đề 2: Liên quan đến thời gian làm bài. Mình sẽ thêm thời gian khóa đề. Ví dụ như đến 1 giờ nào đó đề sẽ khóa lại và tự động nộp bài của các thành viên, cho dù vừa vào làm vài phút cũng bị kích ra nếu đến giờ mình đã set.

Em xin đề xuất 2 vấn đề trên. Anh chị nghiên cứu xem nhé.
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận