Diễn đàn

Hướng dẫn sử dụng module thông báo

 Chia sẽ

Hướng dẫn cài đặt modules Thông báo
Modules notification là modules gửi tin thông báo trên toàn trang.

Chức năng bao gồm:

- Thông báo lần đầu khi người dùng truy cập vào website.
- Thông báo đến người dùng khi bắt đầu phiên truy cập mới.
- Thông báo đến người dùng theo thời gian hẹn trước.
 

Hướng dẫn cài đặt:
- Đăng nhập vào khu vực Quản trị site, trên menu Quản lý modules chọn Thiết lập module mới (Ảnh 1)

ql modules
Ảnh 1: Chọn thiết lập module mới trong menu quản lý modules

- Chọn Thiết lập (Ảnh 2).

anh thiet lap
Ảnh 2: Chọn thiết lập

- Chọn Thực hiện để cài đặt module (Ảnh 3).

Cài đặt module
Ảnh 3: Chọn thực hiện để cài đặt module.

- Hoàn thành.


Hướng dẫn cấu hình:

1. Khu vực site

- Quay lại trang chủ Bật kéo thả khối block.
- Chọn khối block ở phần header
- Thiết đặt như ảnh 4 và chọn chấp nhận
Ảnh 1
Ảnh 4: Thiết lập khối block thông báo
 

 

2. Cấu hình hệ thống:

Ảnh 1: cấu hình hệ thống
Ảnh 5: Cấu hình hệ thống
- Thời điểm lấy các tin thông báo: Cấu hình sẳn sàng cho  thông báo.
- Thời gian gọi vào hệ thống để lấy tin: Thời gian load và hiển thị của tin.

 

3. Tạo thông báo:

Ảnh 2: Tạo thông báo
Ảnh 6: Tạo thông báo
Nội dung thông báo: Là nội dung sẽ thông báo cho người dùng.
- URL của thông báo: Là đường link của nội dung thông báo sẽ đưa người dùng đến trang cần thông báo, nếu không có thì bỏ trống.
- Icon của thông báo: Chọn file hình ảnh như bình thường, có thể chọn từ internet hoặc từ máy tính (Ảnh 7).
Ảnh 4
Ảnh 7: Chọn icon hiển thị thông báo
Thời gian hiện thông báo: Kết hợp với kiểu hiển thị: Hiển thị đúng giờ cấu hình.
- Người gửi thông báo: Là người tạo thông báo đến người dùng.
Kiểu hiển thị:.
+ Hiển thị một lần duy nhất: Thông báo lần đầu khi người dùng truy cập vào website.
+ Hiển thị mỗi phiên truy cập: Thông báo đến người dùng lần đầu tiên, trong một phiên làm việc.
+ Hiển thị đúng giờ cấu hình: Thông báo đến người dùng theo thời gian hẹn trước.
- Nhóm nhận được thông báo: Phân quyền người nhận thông báo theo yêu cầu của quản trị viên.
- Kích hoạt:
+ Ẩn: Đóng thông báo.
+ Hiển thị: Kích hoạt thông báo hiển thị
ảnh 5
Ảnh 8: Thông báo có dạng popup
 
ảnh 6
Ảnh 9: Thông báo có dạng box
* Quay lại trang bất kỳ và xem kết quả nhé.

 

 

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận