FREE

50M dung lượng
 
KHÔNG sử dụng tên miền riêng
 
01 tài khoản quản trị
 
KHÔNG import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

Cá nhân

250,000đ

250M dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

01 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

Trung tâm

500,000đ

500M dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

03 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

Trường học

2,000,000đ

1G dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

12 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký

Doanh nghiệp

3,000,000đ

500M dung lượng

ĐƯỢC sử dụng tên miền riêng

5 tài khoản quản trị

ĐƯỢC import câu hỏi từ MS Word
Đăng ký