Quản lý menu lĩnh vực


1. Thêm lĩnh vực.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Lĩnh vực
- Chọn Thêm lĩnh vực và nhập thông tin theo hướng dẫn:
  • Tiêu đề (1): Nhập tên lĩnh vực.
  • Liên kết tĩnh (2): cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này tự động tạo sau khi nhập xong tiêu đề. Bạn có thể sửa lại hoặc không.
  • Thuộc lĩnh vực (3): Chọn lĩnh vực chính hoặc linh vực con.
  • Ghi chú (4): Nhập ghi chú cho lĩnh vực.
  • Nhấn chọn Lưu lại (5) để lưu thông tin
Selection 087
 

2. Quản lý menu lĩnh vực.

- Nhấn chọn module Văn bản, chọn menu Lĩnh vực
- Danh sách các lĩnh vực xuất hiện với các thông tin:
  • (1): Số thứ tự lĩnh vực.
  • Lĩnh vực (2): Tên lĩnh vực.
  • Ghi chú (3): Ghi chú cho lĩnh vực.
  • Hoạt động (4): Tình trạng hoạt động của lĩnh vực.
  • Các lĩnh vực có thể được sửa hoặc xóa (6).
Selection 039