Quản lý các nhóm tin


1. Thêm nhóm tin

- Để thêm nhóm tin, nhấn chọn module Tin tức, chọn menu Các nhóm tin.
- Nhấn chọn Thêm tin tức và nhập đầy đủ các thông tin trên trang:
 • Tiêu đề (1); Nhập tên nhóm tin.
 • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tiêu đề, phần này sẽ tự động tạo sau khi nhập xong tiêu đề, bạn có thể sửa lại hoặc không.
 • Từ khóa (3): Nhập từ khóa cho nhóm tin, từ khóa này dùng khi sử dụng công cụ tìm kiếm.
 • Miêu tả (4): Miêu tả ngắn gọn về nhóm tin.
 • Hình ảnh minh họa (5): Chọn hình ảnh minh họa cho nhóm tin.
Sau khi nhập xong các thông tin, nhấn chọn Lưu thay đổi (6) để lưu nhóm tin.
Selection 061

  2. Quản lý các nhóm tin.

Khi nhấn chọn module Tin tức, chọn menu Các nhóm tin thì trên trang xuất hiện danh sách các nhóm tin với các thông tin:
 • Vị trí (1): Vị trí của nhóm tin.
 • ID (2): Số thứ tự của nhóm.
 • Tiêu đề (3): Tên nhóm tin. Trên tên nhóm tin sẽ có số lượng bài viết nằm trong nhóm tin đó.
 • Chọn mặc định khi tạo bài viết (4): Nếu tích chọn, khi bạn thêm một bài viết mới bất kì, nó sẽ mặc định tự thêm vào nhóm.
 • Số liên kết (5): Số bài viết liên kết với nhóm tin.
 • Các nhóm tin này có thể sửa hoặc xóa (6).
Selection 062