Quản lý file


1. Thêm file.

- Nhấn chọn module Tài liệu, chọn menu Thêm file mới.
- Nhập thông tin theo hướng dẫn:
 • Tên file (1): Nhập tên file.
 • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tên file, phần này tự động tạo sau khi nhập xong Tên file, bạn có thể sửa lại hoặc không.
 • Thuộc chủ đề (3): Tích chọn chủ đề cho file.
 • Tên tác giả (4): Nhập tên tác giả của file.
 • Trang cá nhân của tác giả (5): Nhập trang cá nhân của tác giả.
 • Hình minh họa (6): Chọn hình minh họa cho file khi hiển thị ở site.
 • Tóm tắt (8): Nhập nội dung tóm tắt của file.
 • Quyền xem mô tả (9): Tích chọn nhóm thành viên được phép xem mô tả của file.
 • Quyền xem trực tuyến (10): Tích chọn nhóm thành viên được phép xem trực tuyến file.
 • Quyền tải file (11): Tích chọn nhóm thành viên được quyền tải file.
 
Selection 013

- Nhập tương tự cho các nội dung;
 • Mô tả file (1): Nhập nội dung mô tả về file.
 • File tải lên (2): Kích chọn file (4) để tải lên trang. Nếu có nhiều file bạn tích chọn Thêm file tải lên (5).
 • Ai được quyên thảo luận (3): Tích chọn nhóm thành viên được phép thảo luận về file.
Selection 015
 • Nguồn bên ngoài (1): Nhập link của file cần tải lên trong trường hợp file nằm ở ngoài.
 • Dung lượng (2): Nhập dung lượng của file.
 • Thông tin phiên bản (3): Nhập thông tin về phiên bản của file.
 • Thông tin bản quyền (4): Nhập thông tin bản quyên của file.
- Sau khi nhập xong nhấn chọn Thực hiện (5) để thêm file.
Selection 016

2. Quản lý file.

sau khi thêm file mới trên web sẽ có danh sách các file với các thông tin:
 • Tên file (1): Tên của file.
 • Thuộc chủ đề (2): Chủ đề của file.
 • Thời gian đăng (3): Thời gian thêm file.
 • Xem (4): Số lượt xem file.
 • Tải (5): Số lượt tải file.
 • Bình (6): Số lượt bình luận file.
 • Hoạt động (7): Tình trạng hoạt động của file.
 • Chức năng (8): Sửa hoặc xóa file.
- Bạn có thể tìm kiếm một file bất kì trong danh sách bằng công cụ Tìm Kiếm (9).
Selection 017