Quản lí bình luận


Khi người đọc truy cập trang và viết các bình luận thì các thông tin nay được gửi đến admin quản lí với đầy đủ thông tin như sau:
  • Tên module (1): Tên module được bình luận.
  • Nội dung (2): Nội dung bình luận.
  • Người gửi (3): Địa chỉ mail của người bình luận.
  • Trạng thái (4): Trạng thái hiển thị của bình luận.
  • Chức năng (5): Admin có thể sửa hoặc xóa bình luận.
Selection 056
- Admin có thể tìm kiếm (6) bình luận theo các tiêu chuẩn:
  • Tìm theo từ khóa: Nhập từ khóa để tìm kiếm bình luận.
  • Tìm theo module: Nhập tên module để tìm kiếm bình luận.
  • Tìm theo trạng thái hiển thị: Nhập trạng thái hiển thị để tìm kiếm bình luận.
  • Tìm theo thời gian: Nhập thời gian để tìm kiếm bình luận trong khoảng thời gian đó.