Thêm bài viết giới thiệu


- Nhấn chọn module Giới thiệu, chọn menu Thêm bài mới web sẽ tự động chuyển sang trang mới. Bạn nhập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn:

 • Tên bài viết (1): Nhập tên bài viết giới thiệu.
 • Liên kết tĩnh (2): Cấu hình liên kết URL cho tên bài viết, phần này sẽ tự động tạo sau khi nhập xong tên bài viết, bạn có thể sửa lại hoặc không.
 • Hình minh họa (3): Chọn hình minh họa cho bài viết hướng dẫn.
 • Chú thích chi hình (4): Nhập chú thích cho hình ảnh minh họa.
 • Vị trí ảnh minh họa (5): Chọn vị trí cho anh minh họa của bài viết.
  • Không hiển thị: Ảnh không hiển thi
  • Hiển thị bên trái mô tả: Ảnh minh họa sẽ hiển thị bên trái của mô tả.
  • Hiển thị bên dưới mô tả: Ảnh minh họa hiển thị bên dưới mô tả.
 • Miêu tả (6): Nhập miêu tả ngắn gọn cho bài viết giới thiệu.
 • Bài viết thuộc nhóm (7): Tích chọn nhóm cho bài viết giới thiệu.
 • Từ khóa (8): Nhập từ khóa tìm kiếm cho bài viết.
 • Các công cụ Like (9): Tích chọn công cụ like cho bài viết.
 • Sử dụng layout (10):
 • Cho phép thảo luận (11): Tích chọn nhóm được phép thảo luận bài viết.
Selection 090
Nhập tương tự cho các nội dung:
 • Nội dung (1): Nhập nội dung bài viết.
 • Sau khi nhập xong các nội dung nhấn Lưu bài viết (2) để lưu bài viết.
Selection 092