Thêm tính năng xem trước danh sách câu hỏi khi import từ word

 Hỏi - đáp

Ngày 11/10/2017, AZtest đã bổ sung tính năng xem trước danh sách câu hỏi - đáp án trước khi chấp nhận import câu hỏi vào đề thi. Bạn nào đã thêm macro theo hướng dẫn thì cần sửa lại nội dung maco theo code mới tại https://aztest.vn/tai-lieu/quan-tri-module-trac-nghiem/nhap-cau-hoi-tu-microsoft-word.html nhé.

 Sub AZTEST_WORD()

  Dim MyText As String

  Dim MyRange As Object

  iParcount = ActiveDocument.Paragraphs.Count

  Dim I, J, Question As Long

  J = 1

  I = 1

  Question = 1

  Do

    ' Lay du lieu cua doan van

    Set MyRange = ActiveDocument.Paragraphs(J).Range

    ' Doan van dau tien la de bai, them tieu de cau hoi va dau ngoac nhon

    If I = 1 Then

     MyText = "::Question" & Question & "::"

     MyRange.InsertBefore (MyText)

     MyText = "[BEGIN]" & Chr(13)

     MyRange.InsertAfter (MyText)

     J = J + 1

     iParcount = iParcount + 1  ' Do them 1 dong moi

     Set MyRange = ActiveDocument.Paragraphs(J).Range

    End If

    ' Doan van thu 2 den 5 la cac dap an, them dau nga

    If I = 2 Or I = 3 Or I = 4 Or I = 5 Then

     MyText = "~"

     MyRange.InsertBefore (MyText)

    End If

    ' Doan van cuoi cung them dau ngoac ket thuc cau hoi

    If I = 5 Then

     MyText = "[END]" & Chr(13)

     MyRange.InsertAfter (MyText)

     J = J + 1

     iParcount = iParcount + 1  ' Do them 1 dong moi

     Set MyRange = ActiveDocument.Paragraphs(J).Range

    End If

    ' Cap nhat lai gia tri i the hien cau nao trong cau hoi trac nghiem

    I = I + 1

    If I = 7 Then

      I = 1

      Question = Question + 1

    End If

    J = J + 1

  Loop Until J > iParcount

    ' Thay the ~* thanh dau =: dap an

  With ActiveDocument.Content.Find

  .ClearFormatting

  With .Replacement

    .ClearFormatting

    .Font.Bold = False

  End With

  .Execute FindText:="~*", ReplaceWith:="=", Replace:=wdReplaceAll

  End With

End Sub

Nghĩa là dùng code này thay cho code đã sử dụng trước đó ạ.?

uk bạn, sửa lại cái marco nha
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận