Phần hiển thị đề thi cần cho phép hiển thị đề thi theo Nhóm đề thi, như vậy đỡ rối và tiện theo dõi.

 Đề xuất - Góp ý

Phần hiển thị đề thi cần cho phép hiển thị đề thi theo Nhóm đề thi, như vậy đỡ rối và tiện theo dõi.
Phần đề thi có 2 loại là đề thi và đề luyện tập: Phần đề thi nên để nền khác với đề luyện ở trang chính của module để tiện theo dõi và chọn đề thi. Trường hợp nhiều nhóm môn thi thì điều này rất cần thiết.

https://www.facebook.com/groups/aztest.vn/permalink/587258878305601/
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận