Bảng gõ latex bị trong suốt nền, nên lúc gõ trên web không nhìn được những công thức khi sổ xuống

 Đề xuất - Góp ý

Với cả, bảng gõ latex bị trong suốt nền, nên lúc gõ trên web không nhìn được những công thức khi sổ xuống.
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận